Ładowanie...

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego znacznie obciążające domowy budżet. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to sposób na problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego, dzięki któremu możesz skorzystać z darmowej pomocy w postaci dofinansowania rat lub otrzymać pożyczkę na jego spłatę. Masz prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postaci:

 • zwrotnego wsparcia finansowego (dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej) lub
 • pożyczki na spłatę zadłużenia (dla osób, które sprzedały kredytowaną nieruchomość, ale uzyskane środki nie pozwoliły na spłatę zadłużenia wobec Banku) lub
 • promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki kredytobiorcy na spłatę zadłużenia.

Środkami pomocowymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Na jakich zasadach?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego
 • Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
 1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
 2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego –  iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

 

Na co?

 • otrzymane „wsparcie” zostaje przeznaczone na spłatę zaległości i bieżącego zadłużenia kredytu mieszkaniowego
 • z kolei „pożyczka” pokrywa zobowiązanie kredytowe przy sprzedaży nieruchomości.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia jako Kredytobiorca składasz w Banku, z którym zawarłeś umowę kredytu mieszkaniowego. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli nie będzie kompletny lub prawidłowo wypełniony, zostaniesz zobowiązany do jego uzupełnienia. Po uzupełnieniu wniosku Bank ma 14 dni na jego ponowną weryfikację.

 

W jaki sposób możesz złożyć wniosek?

 • drogą mailową (skan lub zdjęcie uzupełnionego, kompletnego, zawierającego prawidłowe dane i podpisanego wniosku wraz z załącznikami jeśli są wymagane) – na adres e-mail  centrala@zjednoczonybs.pl ,
 • z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (SGB24),
 • drogą pisemną w placówce Banku lub przesyłką pocztową na adres placówki Banku.

 

Na czym polega zwrot wsparcia?

Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, rozpoczynasz spłatę otrzymanego wsparcia lub otrzymanej pożyczki na spłatę zadłużenia. Spłata trwa nie dłużej niż 12 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych płatnych do 15 każdego miesiąca. W przypadku skorzystania z pomocy, poinformujemy Cię o harmonogramie i wysokości rat oraz o numerze rachunku, na który należy przekazywać spłacane raty.

Kwotę wsparcia dzieli się na 144 równe i nieoprocentowane raty – jeśli bez opóźnienia spłacisz 100 rat, pozostałą część umarza się.

 

WSPARCIE

 • będzie wypłacane na okres wskazany we wniosku, ale nie dłuższy niż 36 miesięcy
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie
 • polega na przekazywaniu Bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. Kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

 

POŻYCZKA NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

Jeśli sprzedałeś mieszkanie lub dom, na które brałeś kredyt mieszkaniowy, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciłeś go w całości, możesz dostać pożyczkę na jego spłatę. Możesz złożyć wniosek o pożyczkę na pełną kwotę zadłużenia, ale nie wyższą niż 72 000 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek Banku. Pamiętaj o dostarczeniu umowy sprzedaży nieruchomości do Banku, w którym miałeś kredyt.  Masz na to 14 dni od dnia sprzedaży.

 

Na wszystkie pytania odpowiedzą nasi doradcy, dostępni w Oddziałach Zjednoczonego Banku Spółdzielczego. Wszystkie adresy i dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej Banku.